top of page
Medical technology concept..jpg

Hälso- & Sjukvård

Vi hjälper vården att optimera sin verksamhet, både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett kostnadsperspektiv

Se kostnader och resurser enkelt, rättvisande och i rätt sammanhang

Beslutsfattare inom sjukvården upplever idag stora

svårigheter att styra sjukvården i en 

sammanhängande planeringskedja, från strategiska prioriteringar på region- och sjukhusnivå till operativ uppgiftsplanering på mottagnings- och avdelningsnivå. Oklarheter i vad varje

patientkontakt kostar bidrar till detta, där vårdens resurser inte används optimalt ur ett kostnadsperspektiv.  

sjukhus personal_1189798288.jpg

Helhetsbild av behov och kapacitet

​Bristande helhetstänk i planering leder till situationer som att personalbehovet inte matchar det faktiskt vårdbehovet under olika tidsintervall, från ett tolvmånadersperspektiv, via kvartalsbehov ner till veckoplanering. 

Astrada KPS möjliggör för verksamhetschefen att kunna lägga en strategisk helårsplan som sedan kan utvecklas i en taktiskt kvartalsplan och en operativ tvåveckorsplan. Här ges ett verktyg för att det uppskattade vårdbehovet planeras in och utförs i rätt tid. Planen kopplas till schemaplanering, där en AI-lösning ger det optimala schemat för läkare, från mottagningsbesök till operationer, ronder och jourer. Den sammanhållna planeringen som krävs för att öka produktiviteten och korta vårdköerna. 

sjukhus personal planerar_457866949.jpg
Gravidmage_564482959.jpg

Läs mer om våra produkter

Koppla ihop vårdbehovet med din resursplanering för en tydligare styrning

Se belastningen för olika mottagningar och sjuksköterskor inom Barnhälsovård

Se belastningen för olika mottagningar och barnmorskor inom Mödrahälsovård

sjukhus personal_1189798288.jpg

Vikten av kontinuerlig kostnadsuppföljning

Problem med kontinuerlig kostnadsuppföljning leder även till att den planering som faktiskt görs inte är hållbar ur ett budgetperspektiv. Bristen i tillförlitlig uppföljning gör att sådana situationer inte identifieras och åtgärdas på ett effektivt sätt.   

 

Med Astrada KPP får verksamheten en kostnadsuppföljning som är enkel att förstå, där allt finns i samma applikation från avstämning av ingående data till den färdiga beräkningen av kostnad per patient. Verktyget gör att verksamheten själva kan uppdatera kostnad per patient hur ofta de vill med en väldigt enkel process, vilket gör verksamheten snabbt känner ägandeskap och förståelse över systemet. Genom frekvent kostnadsanalys kan vården styras dit den är mest kostnadseffektiv, vilket kommer frigöra resurser till hela verksamheten.  

Radiologi_1243953511.jpg
Lab_234586750.jpg

Läs mer om våra produkter

Få aktuella och korrekta kostnadsdata varje månad med Astrada KPP

Aktuella och korrekta kostnadsdata, utvecklad för labbkalkylering

Aktuella och korrekta kostnadsdata, utvecklad för kalkylering inom radiologi

bottom of page